Vrijwilligerswerk : wat zegt de wet?

De wet dd. 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers definieert het vrijwilligerswerk als volgt:

Het vrijwilligerswerk is elke activiteit:

 1. die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;
 2. die verricht wordt ten behoeve van één of meerdere personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel;
 3. die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht;
 4. en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract [of een aanstelling als statutair personeelslid];

Een vrijwilliger is elke natuurlijke persoon die één van bovenstaande activiteiten verricht [met inbegrip van de personen belast met een mandaat of die lid zijn van een bestuursorgaan van een organisatie].

Een organisatie is elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die met vrijwilligers werkt.

Alvorens de activiteit van een vrijwilliger voor een organisatie een aanvang neemt, informeert de organisatie hem minstens over:

 • de onbaatzuchtige doelstelling en het juridisch statuut van de organisatie; indien het gaat om een feitelijke vereniging, de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging;

 • het bedoelde verzekeringscontract dat de organisatie gesloten heeft voor vrijwilligerswerk;

 • indien het gaat om een organisatie die niet burgerlijk aansprakelijk is als bedoeld in artikel 5 voor de schade die een vrijwilliger veroorzaakt, de toepasselijke aansprakelijkheidsregeling voor schade die de vrijwilliger veroorzaakt, en de eventuele dekking van deze aansprakelijkheid door middel van een verzekeringscontract;

 • de eventuele dekking, door middel van een verzekeringscontract, van andere aan het vrijwilligerswerk verbonden risico's en, in voorkomend geval, van welke risico's;

 • de eventuele storting van een kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk en, in voorkomend geval, de aard van deze kostenvergoeding en de gevallen waarin ze wordt gestort;

 • het feit dat de vrijwilliger is gehouden tot een discretieplicht en, in voorkomend geval, tot het beroepsgeheim.

In het gedeelte Tools van deze website vindt u een voorbeeld van deze "infonota" om aan uw vrijwilligers te communiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om dit document in te vullen en aan te passen aan de situatie die u tegenkomt bij het aangeboden vrijwilligerswerk.

Behalve bovenstaande informatie, voorziet de wet geen ondertekening van een concreet contract. Vrijwilligerswerk mag inderdaad niet worden gelijkgesteld met loondienst.

Sommige organisaties stellen echter voor om een "conventie" te ondertekenen. Dit document bevat meestal de voorwaarden van het vrijwilligerswerk: locatie, taken, planning en andere nuttige informatie.

De uitkeringsgerechtigde vrijwilligers zijn verplicht hun vergoedingsorganisatie te informeren:

 • - de RVA in geval van werkloosheidsuitkering;
 • - het OCMW in geval van een integratietegemoetkoming
 • - de adviserend geneesheer voor ziekte- en invaliditeitsuitkering.
 • - De FOD Sociale Zekerheid in geval van een tegemoetkoming van personen met een handicap

De benodigde documenten zijn te vinden in het gedeelte Tools op onze website. We werken onze site regelmatig bij, maar we raden u toch aan om te controleren of u de nieuwste versie van het document in uw bezit heeft.

 

Indien u nog andere vragen hebt, kunt u de website van het Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk raadplegen of een e-mail sturen naar het volgende adres plugin@platformbxl.brussels.

Wenst u een infosessie over vrijwilligerswerk binnen uw organisatie te plannen? We organiseren sessies voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook voor gebruikers en naasten. Aarzel niet met ons contact op te nemen op het nummer 0489 73 04 66 of per e-mail via plugin@platformbxl.brussels.

Laatste aankondigingen

Lecture dans les écoles

Vous aimez faire la lecture aux enfants, leur faire découvrir l'imaginaire et le monde des livres ? Vous avez 50 ans et plus ? Alors ce volontariat est fait pour vous ! L'asbl Abracadabus vous mett...
Logo Le Point de Riz
Logo Le Point de Riz

Activité en cuisine

Nous accueillons des personnes qui ont rencontré des difficultés de santé mentale et qui souhaitent (re)nouer avec une expérience de travail. Celle-ci se déroule dans la cuisine du restaurant de l'asb...

Les Cagettes a besoin de volontaires pour son frigo solidaire

Les Cagettes est un frigo solidaire sur la commune d'Ixelles qui prépare en matinée les colis alimentaires que les bénéficiaires viennent chercher ensuite. En tant que volontaire, les Cagettes vous p...

Aide aux personnes âgées avec la Croix-Rouge

L'une des multiples activités de volontaires que propose la Croix-Rouge est l'accompagnement de personnes âgées. Soit l'accompagnement se fait au domicile de la personne âgée : tenir compagnie, aid...